تکنيک ANP فازی

تعداد بازدید : 8055

تكينك ANP فازی

در این قسمت برآنیم تا به معرفی ANP فازی بر اساس مقاله سمی[1] و همکارانش(2009) بپردازیم.

این روش در مواقعی که وابستگی بین معیارهای انتخاب گزینه‌های ممکن، بسیار زیاد است، بسیار مناسب می‌باشد. بطوریکه FANP بسادگی روابط بین معیارها راتعیین می‌نماید(Mohanty et al., 2005). در این روش ماتریس مقایسات زوجی بین معیارهای هر سطر با استفاده از اعداد فازی مثلثی تکمیل می‌گردد. با این روش، مقادیر پارامترها در قالب اعداد فازی مثلثی بدست می‌آیند و بصورت فازی محاسبه می‌گردند.

در مقایسه زوجی گزینه‌ها(معیارها)، فرد تصمیم‌گیرنده(خبره) می‌تواند اعداد فازی مثلثی را به منظور تعیین درجه ارجحیت گزینه‌ها بکار ببرد. همان‌گونه که در قسمت قبلی شرح داده شد، طیف 9-1 ساعتی جهت مقایسات زوجی در ANP بکارگرفته می‌شود. گرچه این طیف گسسته از سهولت و سادگی بسیار خوبی برخودار است، اما این طیف عدم اطمینان و ابهامات مربوط به ادراک و قضاوت یک فرد را نسبت به درجه ارجحیت دربر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر فرد تصمیم‌گیرنده در مقایسه برخی از گزینه‌ها ممکن است نتواند عدد معینی را به عنوان میزان ارجحیت بیان نماید. به همین دلیل است که یک طیف فازی را می‌توان برای اعداد فازی مثلثی به جای طیف منطقی9-1 بکار برد. هنگامی که معیار i با معیار j مقایسه می‌شود، به ترتیب نشان دهنده ترجیحات برابر بین معیارهای مقایسه شده، ارجحیت کم i نسبت به j، ارجحیت قوی‌تر i نسبت به j، ارجحیت خیلی قوی‌تر و ارجحیت مطلق i نسبت به j می‌باشد.

به منظور ارزیابی ترجیحات فرد تصمیم‌گیرنده، ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از اعداد فازی مثلی تشکیل می‌شود. ماتریس اعداد فازی مثلثی بصورت زیر می‌تواند، نشان داده شود.

 

در این ماتریس نشان دهنده بیانگر اهمیت i اُمین(ردیف) عنصر در مقایسه با j اُمین(ستون) عنصر است. اگر یک ماتریس مقایسه زوجی باشد، فرض بر این است درایه‌های این ماتریس نسبت به قطر اصلی معکوس می‌باشند. بنابراین مقدار را می‌توان به عنصر اختصاص داد. بنابراین ماتریس مقایسات زوجی به شرح زیر می‌شود.

 

روش‌های زیادی برای تخمین وزن‌های فازی بر اساس ماتریس با مقدار تقریبی وجود دارد بطوریکه مقدار برای حاصل می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش لگاریتم حداقل مجذورات است(Chen et al., 1992). در این روش وزن‌های فازی مثلثی می‌تواند برای معیارها، گزینه‌ها و .. محاسبه گردد(Ramik, 2006). بطوریکه خروجی وزن‌های این روش می‌تواند در رویکرد TOPSIS فازی به منظور رتبه‌بندی گزینه‌ها مورد استفاده قرار گیرد(Semih et al., 2009).

روش لگاریتمی حداقل مجذورات برای محاسبه وزن‌های فازی بصورت زیر نشان داده شده است:

بطوریکه:

 

 

[1] - Semih

ورود اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

ثبت نام
رمز عبور خود را فراموش کرده‌ام.

  


  

طراحی و توسعه سایت توسط سپیناد